Motie inzake onderzoek naar vrij­stel­lings­grens afval­stof­fen­heffing verhogen


2 juni 2022

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over coalitieakkoord Amsterdams Akkoord voor de bestuursperiode 2022-2026

Constaterende dat:

  • er in Amsterdam een afvalproblematiek van aanzienlijke omvang speelt;
  • dit erkend werd door vrijwel alle partijen in deze gemeenteraad tijdens de recente verkiezingscampagnes;
  • de afvalproblematiek in de stad bovendien grote nadelige gevolgen heeft voor het wel-zijn van sommige dierlijke bewoners van Amsterdam, zoals ratten en duiven;
  • het verlagen van de afvalstoffenheffing niet zal bijdragen aan het oplossen van deze pro-blematiek, maar daar juist een nadelig effect op zal hebben;
  • dit nieuwe college voorstander is van ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen;
  • het 10 miljoen kost om de afvalstoffenheffing voor iedereen te verlagen, waar ook de allerrijksten in de stad van meeprofiteren[1];

Overwegende dat:

  • er ook andere manieren zijn waarop de lastendruk van Amsterdamse minimahuishou-dens verlaagd kan worden, zoals het verhogen van de vrijstellingsgrens voor de afvalstoffenheffing;
  • bovenstaande suggestie bovendien veel beter aansluit bij het principe ‘ongelijk investeren voor gelijke kansen’ dan het verlagen van de afvalstoffenheffing voor álle Amsterdam-mers, inclusief de meest vermogende;
  • het zeer redelijk is om van vermogende Amsterdammers te vragen dezelfde financiële bijdrage te blijven leveren aan het oplossen van de nijpende afvalproblematiek in de stad.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

te onderzoeken tot welke hoogte de vrijstellingsgrens voor de afvalstoffenheffing kan worden verhoogd met de 10 miljoen euro die begroot is voor het verlagen van de afvalstoffenheffing in het coalitieakkoord, in plaats van het verlagen van de afvalstoffenheffing voor alle Amsterdammers inclusief de meest vermogende, om te zorgen dat juist de minimahuishoudens het meest profiteren van deze investering.

Indiener,

J.W.F. Van Lammeren (Partij voor de Dieren)


[1] Coalitieakkoord 2022-2026, p. 80.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, BIJ1

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD, VOLT, SP, JA21, CDA, FvD