Motie inzake Tran­si­tie­visie Warmte (Isola­tieplan Amster­damse woningen)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de Transitievisie Warmte;

Constaterende dat:

  • de Transitievisie Warmte slechts algemene uitspraken doet over isolatie en geen specifieke uitspraken;
  • de raad nu geen zicht heeft op hoe de isolatie opgave de komende jaren wordt ingevuld;
  • dit college haast wil maken met 110.000 woningen aardgas-vrij in 2030;
  • de temperatuur van warmtenetten gaandeweg omlaag moet,


Overwegende dat:

  • huurders in slecht geïsoleerde woningen behoefte hebben aan meer zekerheid en een helder tijdspad voor hun woning in aanmerking komt voor energieverbetering;
  • huiseigenaren en VvE’s behoefte hebben aan meer zekerheid en een helder tijdspad wanneer hun woning aan welke isolatie-eis moet voldoen om hier rekening mee te houden in hun meerjarig onderhoudsplan
  • het reduceren van de warmtevraag middels woningisolatie direct een positieve bijdrage levert aan de Amsterdamse klimaat-ambities;
  • zonder concrete isolatieplannen de raad over onvoldoende informatie beschikt om beleidsplannen rondom wonen, klimaat en energie op waarde te kunnen schatten,

Spreekt uit dat:

op dit moment een helder plan met bijbehorend plan van aanpak en tijdspad ontbreekt waar het gaat om woningisolatie,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

De huidige stand van zaken rondom isolatie niveaus en renovatieplannen in kaart te brengen en een plan aanpak op te stellen waarin duidelijk wordt hoe de isolatieopgave de komende 20 jaar ingevuld moet gaan worden, inzichtelijk gemaakt op complex-niveau.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CU, DENK, FvD, CDA

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, LCF

Lees onze andere moties

Motie inzake de Transitievisie Warmte (Minimaal isolatieniveau bij aansluitingen huurwoningen op hoge temperatuur stadswarmte)

Lees verder

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas 2020 (Gaasperplas barbecuevrij natuurgebied)

Lees verder

    Word actief Doneer