Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Minimaal isola­tie­niveau bij aanslui­tingen huur­wo­ningen op hoge tempe­ratuur stads­warmte)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat:

  • zowel Transitievisie warmte en de Citydeal Aardgasvrij beide geen of onvoldoende isolatie eisen stellen voordat een huurwoning aardgas-vrij gemaakt wordt middels hoge temperatuur stadswarmte (tussen 70 graden en 90 graden);
  • veel Amsterdamse huurders nog steeds in slecht tot matig geïsoleerde huizen wonen;
  • de Transitievisie warmte een ambitie uitspreekt om de temperatuur van hoge temperatuur warmtenetten te verlagen,

Overwegende dat:

  • betere isolatie bijdraagt aan lagere energielasten, verhoogd wooncomfort en daarmee draagvlak voor de transitie kan vergroten;
  • dit college een taak heeft om huurders te beschermen tegen stijgende woonlasten als gevolg van het aardgas-vrij programma;
  • warmte van hoge temperatuur in slechte geïsoleerde woningen leidt tot hoge stookkosten en onnodige energieverspilling;
  • op basis van de Energiebesparingsverkenner van RVO is aangenomen dat in de regel voor de 70 a 40 graden warmte-netten een energielabel B- ofwel ‘schillabel’ B- voldoet;
  • het reduceren van de warmtevraag middels isolatie direct een positieve bijdrage levert aan de Amsterdamse klimaat-ambities,

Spreekt uit dat:

het college onvoldoende maatregelen neemt om te voorkomen dat het aardgas-vrij maken van bestaande woningen leidt tot hogere energielasten, onnodige energieverspilling en co2 uitstoot,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met verhuurders afspraken te maken om te zorgen dat de betreffende woning(en) beschikken over een minimaal energielabel B- ofwel ‘schillabel’ B voordat de aardgasvoorziening in de woning kan worden vervangen met hoge temperatuur stadswarmte.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CDA, DENK, CU

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, FvD, LCF