Motie inzake de Tran­si­tie­visie Warmte (Minimaal isola­tie­niveau bij aanslui­tingen huur­wo­ningen op hoge tempe­ratuur stads­warmte)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat:

  • zowel Transitievisie warmte en de Citydeal Aardgasvrij beide geen of onvoldoende isolatie eisen stellen voordat een huurwoning aardgas-vrij gemaakt wordt middels hoge temperatuur stadswarmte (tussen 70 graden en 90 graden);
  • veel Amsterdamse huurders nog steeds in slecht tot matig geïsoleerde huizen wonen;
  • de Transitievisie warmte een ambitie uitspreekt om de temperatuur van hoge temperatuur warmtenetten te verlagen,

Overwegende dat:

  • betere isolatie bijdraagt aan lagere energielasten, verhoogd wooncomfort en daarmee draagvlak voor de transitie kan vergroten;
  • dit college een taak heeft om huurders te beschermen tegen stijgende woonlasten als gevolg van het aardgas-vrij programma;
  • warmte van hoge temperatuur in slechte geïsoleerde woningen leidt tot hoge stookkosten en onnodige energieverspilling;
  • op basis van de Energiebesparingsverkenner van RVO is aangenomen dat in de regel voor de 70 a 40 graden warmte-netten een energielabel B- ofwel ‘schillabel’ B- voldoet;
  • het reduceren van de warmtevraag middels isolatie direct een positieve bijdrage levert aan de Amsterdamse klimaat-ambities,

Spreekt uit dat:

het college onvoldoende maatregelen neemt om te voorkomen dat het aardgas-vrij maken van bestaande woningen leidt tot hogere energielasten, onnodige energieverspilling en co2 uitstoot,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Met verhuurders afspraken te maken om te zorgen dat de betreffende woning(en) beschikken over een minimaal energielabel B- ofwel ‘schillabel’ B voordat de aardgasvoorziening in de woning kan worden vervangen met hoge temperatuur stadswarmte.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CDA, DENK, CU

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, SP, FvD, LCF

Lees onze andere moties

Motie inzake de Transitievisie Warmte (Fossiele en biomassa lock-in Transitievisie Warmte)

Lees verder

Motie inzake Transitievisie Warmte (Isolatieplan Amsterdamse woningen)

Lees verder

    Word actief Doneer