Motie inzake Tran­si­tie­visie Warmte (bron­nen­stra­tegie)


30 september 2020

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Constaterende dat:

  • het onderzoek naar de potentie voor geothermische warmte onder Amsterdam nog niet afgerond is
  • er weinig zekerheid is over de inzet op houtige biomassa
  • de Transitievisie Warmte sterk inzet op warmtenetten van hoge en midden temperatuur
  • in de Transitievisie Warmte in de 2 scenario’s (2040) nog steeds biomassa als noodzakelijke warmtebron wordt benoemd,

Overwegende dat:

  • niet duurzame warmtebronnen vervangen moeten worden met duurzame bronnen;
  • het onwenselijk is dat warmtenetten ook in 2040 afhankelijk zullen zijn van biomassa van het AEB, afvalverbranding en restwarmte van de STEG-centrale van Vattenfall;
  • een warmteplan niet op waarde kan worden geschat zonder een duidelijk beeld van de (potentiële) warmtebronnen;
  • keuzes die nu gemaakt worden van invloed kunnen zijn op de toekomst van warmtevoorziening van de stad,

Spreekt uit dat:

de Transitievisie Warmte een onvoldoende onderbouwd document is waar in huidige vorm niet over gestemd kan worden,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een onderbouwde bronnenstrategie op te stellen en op basis hiervan de Transitievisie Warmte opnieuw in stemming te brengen.


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, DENK, FvD, CDA, LCF

Tegen

GroenLinks, D66, PvdA, CU, SP