Motie inzake stimu­leren hospi­ta­verhuur


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

Constaterende dat

 • Het voor studenten in Amsterdam ontzettend moeilijk is een (betaalbare) kamer te vinden;
 • Er ook huishoudens, en met name ouderen, zijn die één of meerdere kamers over hebben;
 • De doorstroom van woningen nu nog niet echt op gang komt;
 • In het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2022-2030[1] is opgenomen dat gemeenten hospitaverhuur faciliteren en stimuleren;

Overwegende dat

 • De uitwerking van een voorstel om hospitaverhuur verder te stimuleren als onderdeel van de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting[2] (AAV) nog op zich laat wachten, terwijl er met de start van het nieuwe schooljaar in september al een grote toestroom van nieuwe studenten naar de stad wordt verwacht;
 • Er via hospitaverhuur meer betaalbare studentenkamers bijkomen;
 • Hospitaverhuur daarnaast ook bij kan dragen aan het tegengaan van eenzaamheid en het samenbrengen van culturen en generaties;
 • Het beleid omtrent de mogelijkheden van hospitaverhuur nog niet actief door de gemeente bij potentiele verhuurders en huurders is gecommuniceerd;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Het beleid omtrent hospitaverhuur duidelijk in kaart te brengen;
 • Een informatiecampagne omtrent hospitaverhuur te starten om naar potentiële verhuurders en huurders te communiceren over de mogelijkheden van hospitaverhuur;
 • Hierbij op te trekken met studentenorganisaties en onderwijsinstellingen;
 • Hospitaverhuur verder te stimuleren door op te trekken met organisaties die zich hier al voor inzetten;
 • Actief het gesprek aan te gaan met woningcorporaties over hun rol in het faciliteren en stimuleren van hospitaverhuur;
 • Zo snel mogelijk te beginnen met bovenstaande punten;
 • Opgedane kennis, do’s en don'ts in kaart te brengen, hierover te rapporteren aan de raad en deze mee te nemen in de uitwerking hospitaverhuur als onderdeel van de AAV.

[1] https://open.overheid.nl/repos... 2030.pdf, pg. 17 & 21.
[2] Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (Inspraakversie - Versie februari 2023), pg. 23Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake bekendheid Stichting !WOON

Lees verder

Motie inzake pilot asielzoeker versneld aan het werk

Lees verder

    Word actief Doneer