Motie inzake bekendheid Stichting !WOON


17 maart 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over de raadsinformatiebrief Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting.

Constaterende dat

 • Er grote woningnood in de stad heerst;
 • Onder andere uit de expertmeeting studentenhuisvesting van 17 januari 2023 blijkt dat jongeren zich vaak niet bewust zijn van hun huurrechten en/of bang zijn voor hun rechten op te komen;
 • Onder andere uit de expertmeeting studentenhuisvesting van 17 januari 2023 blijkt dat
  jongeren vaak in onveilige of kwalitatief slechte woningen wonen;
 • Onder andere uit de expertmeeting studentenhuisvesting van 17 januari 2023 blijkt dat veel jongeren niet bekend zijn met Stichting !WOON;
 • Uit gesprekken die Volt met Stichting !WOON heeft gevoerd blijkt dat zij recent het project UPLIFT[1], gefinancierd door de Europese Unie, hebben gedraaid en hieruit bleek dat jongeren het een goed idee zouden vinden als zij bij hun ins

Overwegende dat

 • Het van belang is dat Amsterdammers zich bewust zijn van hun huurrechten en in staat
  zijn naleving hiervan bij hun huis baas af te dwingen;
 • Stichting !WOON Amsterdammers en jongeren in het bijzonder hierbij kan helpen;
 • De gemeente een brief naar Amsterdammers stuurt ter bevestiging van een verhuizing
  binnen of naar Amsterdam;
 • Dit de mogelijkheid biedt nieuwe Amsterdammers direct te wijzen op hun huurrechten en
  het bestaan van Stichting !WOON;
 • Amsterdam al langer met Stichting !WOON samenwerkt en hen ondersteunt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij de brief die de gemeente ter bevestiging van verhuizing naar nieuwe Amsterdammers stuurt,
een alinea of aparte informatiebrief toe te voegen met daarin informatie over, en een verwijzing
naar, Stichting !WOON.


  [1] Project UPLIFT was een project dat draaide om jongereninspraak omtrent jongerenhuisvesting. Voor
  meer informatie, zie https://www.wooninfo.nl/bewone...


  Status

  Verworpen

  Voor

  VOLT, JA21, CDA, FvD, DENK, BIJ1, PvdD

  Tegen

  PvdA, GroenLinks, SP, D66

  Wij staan voor:

  Lees onze andere moties

  Motie inzake inmenging in het onderwijs van bedrijven of organisaties die nauwe banden hebben met de vee-industrie weren

  Lees verder

  Motie inzake stimuleren hospitaverhuur

  Lees verder

      Word actief Doneer