Motie inzake refe­ren­tie­normen Klimaat­adap­tatie voor nieuwe gebied­s­plannen


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • er veel concrete mogelijkheden worden genoemd in de Uitvoeringsagenda Klimaatadap-tatie om richtlijnen in te stellen voor klimaatadaptie- normen;[1]
  • klimaatadaptatie in de begroting 2023 genoemd wordt als een stadsbrede opgave;[2]
  • er op dit moment een aantal klimaatadaptieve normen gelden, zoals de hemelwaterver-ordening, maar er geen integraal raamwerk Referentienormen Klimaatadaptatie is;

Overwegende dat:

  • het klimaatadaptief maken van de stad zeer hoge urgentie heeft, om schade door kli-maatverandering, hoge kosten en (in het ergste geval) het onbewoonbaar worden van de stad in 2100 te voorkomen;[3]
  • klimaatadaptieve maatregelen helpen om de leefomgeving van alle Amsterdammers te verbeteren.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • te onderzoeken hoe de klimaatadaptieve waarde van een gebied vertaald kan worden naar specifieke referentienormen, onderverdeeld in verschillende meetbare indicatoren op het gebied van o.a. hittestress, waterberging en groenvoorzieningen;
  • zo spoedig mogelijk bij elke nieuwe gebiedsontwikkeling een klimaatbestendigheidstoets toe te passen aan de hand van bovengenoemde referentienormen.

Indiener,

A.L. Bakker


[1] https://www.amsterdam.nl/wonen....

[2] Begroting 2023, p. 307.

[3] https://keuzesinbeeld.amsterda....


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake inzet op gezonde plantaardige schoollunches en -ontbijten

Lees verder

Motie inzake probleem van bodemdaling betrekken in bestuursopdracht

Lees verder

    Word actief Doneer