Motie inzake probleem van bodem­daling betrekken in bestuurs­op­dracht


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • er in verschillende stukken de urgentie van het probleem van bodemdaling in Noord-West wordt benadrukt;[1]
  • er bovendien wordt benadrukt dat dit probleem niet alleen in Noord-West, maar ook in Oost, Zuidoost en West speelt;[2]
  • in het gebiedsplan Noord-West 2022 over de bodemdaling in dit gebied beschreven staat: “Het is niet goed belegd in de organisatie, er zijn geen budgetten voor gereserveerd en het huidige klimaatadaptieve beleid volstaat niet om de gevolgen van de bodemdaling tegen te gaan. Er is grote behoefte aan een stadsbreed onderzoek naar de kosten en baten van het bodemdalingsvraagstuk.”[3]

Overwegende dat:

  • er op dit moment geen budget is vrijgemaakt voor de mogelijke financiële consequenties van deze problematiek in de huidige begroting;
  • er wel een urgente vraag ligt vanuit Noord-West om financiële middelen vrij te maken voor deze problematiek;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

het probleem van bodemdaling en de mogelijke kosten daarvan, zowel in Noord-West als stadsbreed, expliciet mee te nemen als opgave voor de bestuursopdracht tav investeringen.

Indiener,

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11705850/1/5_+Groei+en+verstedelijking+deel+2;

[2] Gebiedsplan Amsterdam Noord-West 2022, p. 12. https://www.amsterdam.nl/bestu....

[3] Gebiedsplan Amsterdam Noord-West 2022, p. 12. https://www.amsterdam.nl/bestu....


Status

Verworpen

Voor

Lijst Kabamba, VOLT, JA21, CDA, FvD, DENK, BIJ1, SP, PvdD

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VVD