Motie inzake realiseer groennorm Sloterdijk Zuid I alsnog zonder reeds bestaand groen uit het Westerpark mee te tellen


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over de groencompensatie voor het projectgebied Sloterdijk I Zuid en voor toekomstige projecten,

Constaterende dat:
- Rigoureus vergroenen één van de vijf strategische keuzes is uit de Omgevingsvisie[1];
- De Amsterdamse referentienorm voor maatschappelijke voorzieningen[2] verkondigt dat om een groene stad te blijven analoog aan de groei van de stad een stevige kwaliteitsimpuls in het groen, op alle schaalniveaus nodig is;
- Verschillende groengebieden die al sinds jaar en dag bestaan nu echter worden meegeteld om de groennorm in projectgebied Sloterdijk I Zuid, onderdeel van Haven-Stad, te halen;
- De unaniem aangenomen motie 2020.236 van het lid Bloemberg-Issa uit 2020 verzoekt om “het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden”[3].
- De motie destijds is afgedaan door te verklaren dat alleen die delen van het Westerpark die in de toekomst publiek toegankelijk worden gemaakt als uitbreiding van het bestaande openbaar gebruiksgroen mee te nemen als groen ten behoeve van Haven-Stad[4];

Overwegende dat:
- Het niet in de geest is van de aangenomen motie is om groengebieden binnen het Westerpark mee te rekenen voor het behalen van de groennorm van Haven-Stad;
- Drie van de vier meegetelde groenstroken bovendien al publiek toegankelijk zijn, iets wat het college zelf erkent[5];
- Stadsdeelcommissie West o.l.v. PvdA, GroenLinks en D66 in een advies dd. 14 mei 2024 over de motie en de afdoening ervan stelt: “In onze lezing van de motie zouden alle terreinen van Westerpark buiten de groennorm gehouden moeten worden – of ze nu openbaar zijn of niet[6];
- Toekomstige bewoners van Haven-Stad zo niet de complete stad krijgen die hen beloofd is;
- Dit besluit bovendien een ongewenst precedent kan scheppen waarin de groennorm in toekomstige ontwikkelgebieden enkel gehaald wordt door reeds bestaande groengebieden publiek toegankelijk te maken of op te waarderen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- De afdoening van motie 2020.236 te herzien en ondubbelzinnig in lijn te brengen met de oproep van de motie om “het bestaande Westerpark buiten de berekening van de groennorm voor Haven-Stad te houden.”
- In Sloterdijk Zuid I en Haven-Stad de groennorm alsnog te realiseren zonder daarbij groen van het bestaande Westerpark mee te tellen;
- De huidige plannen voor Sloterdijk I Zuid en plannen in voorbereiding voor andere delen van Haven-Stad conform vorig beslispunt aan te passen;
- Een aangepast overzichtskaartje te presenteren van de realisatie van de groennorm voor Sloterdijk Zuid I;

Indiener,

M.J. Emmerik

[1] https://amsterdam2050.nl/wp-co...
[2] https://openresearch.amsterdam...
[3] https://amsterdam.raadsinforma...
[4] https://amsterdam.raadsinforma...
[5] https://www.parool.nl/amsterda...
[6] https://west.notubiz.nl/docume...


Status

Verworpen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

PvdA, GroenLinks, D66, VOLT, JA21, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake verkennen andere locatie voor Rugbyclub Amsterdam in Amsterdam Noord

Lees verder

Motie inzake maak spoedig werk van een nieuw beleidskader Hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer