Motie inzake psycho­so­ciale hulp in eigen taal


29 november 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Uitvoering van de nieuwe inburgeringswet,

Constaterende dat

 • Veel vluchtelingen traumatische ervaringen hebben gemaakt en daardoor kampen met depressieve gevoelens, stress of andere psychische ervaringen;

 • Psychosociale hulp in eigen taal door professionals met dezelfde culturele achtergrond hulp kan bieden;

 • Het college geld vrijmaakt voor mentale ondersteuning en begeleiding voor asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders.

Overwegende dat
 • Er psychosociale hulp in moedertaal bij verschillende organisaties wordt aangeboden;

 • Er organisaties in Nederland zijn die vluchtelingen begeleiden om lotgenoten te kunnen helpen met psychosociale hulp op opvanglocaties, zoals PSH In Eigen Taal dit doet voor Oekraïense vluchtelingen;

 • Er organisaties in Nederland zijn zoals ARQ die zich met sleutelpersonen en trainers in eigen taal richten op psycho-educatie en stressreductie, waarbij ze in acht houden dat bij sommige personen individuele zorg beter werk, en bij anderen juist zorg in groepen;

 • Psychosociale hulp geboden door een lotgenoot een positieve manier is van het bieden van mentale ondersteuning én het stimuleren van positieve dagbesteding.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • In kaart brengen welke organisaties mentale ondersteuning bieden in verschillende talen, zoals ARQ, en hierbij vooral aandacht te hebben voor de meest voorkomende talen binnen de vluchtelingengemeenschap in de gemeente Amsterdam;

 • Hierbij speciale aandacht te hebben voor organisaties die vluchtelingen begeleiden en opleiden zodat zij lotgenoten kunnen helpen met psychosociale hulp of andere mentale ondersteuning zoals PSH in Eigen Taal;

 • Om te onderzoeken of een Amsterdams netwerk van deze organisaties kan worden samengesteld en dit onder de aandacht te brengen bij de stadsdeelnetwerken, bestaande uit maatschappelijke spelers die ook onderling samenwerken en veel vrijwilligers inzetten voor asielzoekers en statushouders;

 • Dit netwerk ook onder de aandacht te brengen bij de vrijwilligers en medewerkers van het COA en Vluchtelingenwerk;

 • Hierover te rapporteren naar de raad.


Indiener(s),

J. Broersen
M. Yemane
C.K.E. Kabamba
F.A. Namane
J.M. Krom
A.S. Aslami
N. Ahmadi
S.Y. Khan


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, overigepartijen

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake betrek stakeholders die statushouders begeleiden binnen de Wet Inburgering bij het signaleren van psychische/mentale problemen van statushouders.

Lees verder

Motie inzake koppel de opgaveagenda van een nieuw Amsterdams economisch peil aan de Agenda Circulair

Lees verder

    Word actief Doneer