Motie inzake Onder­zoeken water­berging


14 oktober 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de Begroting 2023

Constaterende dat:

  • er in de coalitieonderhandelings-documenten Klimaat en Energie wordt gesproken van de noodzaak om meer onderzoek te doen naar het huidige waterbergingstekort: “Er is aanvullend onderzoek en stresstesten (o.b.v. nieuwe scenario’s ’23)nodig om meer inzicht te krijgen in het huidige waterbergingstekort en de verschillende manieren waarop oplossingen voor wateroverlast kunnen worden gecombineerd met oplossingen voor wateronderlast, met waar nodig tests in de praktijk;”[1]
  • in dezelfde tekst wordt ook opgemerkt: “Klimaatadaptatie is een relatief nieuw onderwerp voor de gemeente Amsterdam. Structurele financiering bij de verschillende verantwoordelijke partijen, alsmede coördinerende proceskosten, ontbreken vooralsnog;”[2]

Overwegende dat:

  • het in het licht van de huidige klimaatproblematiek zeer urgent is om de stad klimaatadaptief en -bestendig te maken;
  • dit de leefbaarheid van de stad voor alle bewoners ten goede zal komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

aanvullend onderzoek en stresstesten uit te voeren om meer inzicht te krijgen in het huidige waterbergingstekort en de verschillende manieren waarop oplossingen voor wateroverlast kunnen worden gecombineerd met oplossingen voor wateronderlast.

Indiener,

A.L. Bakker


[1] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11705834/1/3+Klimaat+en+Energie+-Totaal p. 31.

[2] https://amsterdam.raadsinformatie.nl/document/11705834/1/3+Klimaat+en+Energie+-Totaal p. 31.


Status

Ingetrokken

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie inzake probleem van bodemdaling betrekken in bestuursopdracht

Lees verder

Motie inzake structureel budget voor herplant bomen na stormschade

Lees verder

    Word actief Doneer