Motie inzake overal natuur­waarde in de hoofd­groen­structuur


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het besluit tot vrijgave van het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

- verschillende groentypen verschillende waarden krijgen in dit concept beleidskader;

- Initiatieven en plannen in de HGS niet ten koste mogen gaan van de prioritaire waarden en op ten minste één prioritaire waarde een verbetering moeten laten zien, aldus het concept-beleidskader;

Overwegende dat:

- veel parken en groenvoorzieningen naast de waarde ‘sociaal’ ‘beleving’ en ‘recreatie’ en ‘leefklimaat’, gericht op Amsterdammers, ook een intrinsieke waarde natuurlijke waarde van het ecosysteem en biodiversiteit hebben (die weer noodzakelijk zijn voor het leefmilieu en leefklimaat);

- deze groenwaarde ook bestaat voor de groene plekken die niet het label ‘stadsnatuur’ hebben;

- deze groenwaarde bij het type ‘sportpark’ ook nog nodig versterkt en geborgd dient te worden (zoals in het conceptbeleidskader op p. 62 staat: “rigoureuze vergroening is hier de uitdaging”), bijvoorbeeld met groene randen, een waterlijst of waterpartijen;

- de groenwaarde bij ‘stadspark’, ‘stadsplantsoen’, ‘groene verbinding’ en ‘sportpark’ nu onvoldoende tot uitdrukking komt, omdat als prioritaire waarde ‘natuur’ ontbreekt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In de definitieve versie van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur óók bij de groentypen “stadspark”, “stadsplantsoen”, “groene verbinding” en “sportpark” de waarde “natuur” toe te voegen aan de prioritaire waarden, zodat bij álle groentypen binnen de hoofdgroenstructuur “natuur” een van de prioritaire waarden wordt.

Indiener(s),

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

DSA, PvdD, CU, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

NIDA, JA21, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het verwijderen van 'economie' als waarde van het groen

Lees verder

Motie inzake Beleidskader Hoofdgroenstructuur - natuur en rust in stadsparken

Lees verder

    Word actief Doneer