Motie inzake het verwij­deren van 'economie' als waarde van het groen


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het besluit tot vrijgave van het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat:

- ‘economie’ in concept beleidskader beschreven staat als prioritaire waarde voor het groen;[1]

- dit beleidskader zich helemaal niet leent voor een monetarisering van het groen, maar juist gericht moet zijn op de bescherming van de natuurwaarde ervan;

Overwegende dat:

- vrijwel alle elementen die onder deze waarde vallen al genoemd worden onder de andere beschreven waarden;

- alléén de ‘waarde’ dat de groene ruimte werk en inkomen biedt in de vorm van aanleg en onderhoud van parken en plantsoenen overblijft, maar dit element ook bij de waarden ‘sociaal’ of ‘duurzaamheid’ kan worden ondergebracht;

- bovendien geen enkel groentype ook daadwerkelijk deze waarde toebedeeld heeft gekregen;

- het wenselijk is om zo min mogelijk overbodige regels en criteria in dit beleidskader op te nemen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

‘economie’ als één van de 11 waarden van de HGS te verwijderen en de aspecten van economie (werkgelegenheid en aantrekkelijkheid voor bewoners en bedrijven) onder te brengen in de inleiding en/of onder één van de andere beschreven waarden in het beleidskader.

Indiener(s),

A.L. Bakker


[1] Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur, p. 41.


Status

Aangenomen

Voor

DSA, PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Tegen

NIDA, JA21, VVD, DENK, CDA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake behoud polder Spaarndammerdijk

Lees verder

Motie inzake overal natuurwaarde in de hoofdgroenstructuur

Lees verder

    Word actief Doneer