Motie inzake Beleids­kader Hoofd­groen­structuur - natuur en rust in stads­parken


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Constaterende dat

- Verschillende groentypen verschillende waarden krijgen in dit concept beleidskader

- Initiatieven en plannen in de HGS worden getoetst initiatieven en planvorming mogen niet ten koste gaan van de prioritaire waarden en moeten op ten minste één prioritaire waarde een verbetering laten zien, aldus het concept-beleidskader;

- In de Hoofdgroenstructuur onder de Structuurvisie 2040, wordt uitgegaan van natuurlijke zones die extensief worden gebruikt (oa bij stadsparken);

Overwegende dat

- Veel parken en groenvoorzieningen naast de waarde ‘sociaal’ ‘beleving’ en ‘recreatie’ en ‘leefklimaat’, gericht op Amsterdammers, ook een intrinsieke waarde natuurlijke waarde van het ecosysteem en biodiversiteit hebben (die weer noodzakelijk zijn voor het leefmilieu en leefklimaat);

- Deze groenwaarde ook bestaat voor de groene plekken die niet het label ‘stadsnatuur’ hebben;

- Dit bij ‘stadspark’ en ‘stadsplantsoen’ nu onvoldoende tot uitdrukking komt;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In de definitieve versie van het Beleidskader Hoofdgroenstructuur

- Om de intrinsieke waarde van groen te benadrukken, dit nader te beschrijven onder 1.1 Urgentie door het toevoegen van de volgende passage:

“Groen in en om de stad heeft in zichzelf een grote waarde voor een gezond ecosysteem. Bomen en planten dragen bij aan een gezonde en schone lucht, bodem en waterhuishouding. Groen draagt bij aan een duurzame, gezonde en mooie stad.”

- Nader te bezien of in alle stadsparken een stadsnatuurgebied of stadsnatuurverbinding opgenomen kan worden. Daarmee benadrukken we het belang van zonering binnen stadsparken met drukke en rustige meer natuurlijke zones.

Indieners
N.A. van Renssen
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, PvdD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

JA21, VVD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake overal natuurwaarde in de hoofdgroenstructuur

Lees verder

Amendement inzake huur openbare ruimte

Lees verder

    Word actief Doneer