Motie inzake openbare orde camera's opnemen in register


7 oktober 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Verordening meldplicht sensoren

Constaterende dat:

– de gemeente Amsterdam in haar Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens als uitgangspunt heeft vastgesteld dat burgers zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte;

– de verordening meldplicht sensoren een eerste stap is in die richting en meer transparantie biedt over waar welke gegevens worden verzameld in de stad;

– de verordening meldplicht nu een uitzondering bevat voor alle camera’s die worden ingezet voor de handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten.

Overwegende dat:

– de EU-richtlijn gegevensbescherming politie en justitie het geheimhouden van de locatie van camera’s die worden ingezet voor openbare orde en veiligheid niet voorschrijft;

– huidige wetgeving voorschrijft dat een aanwijzingsbesluit van cameragebieden voor de handhaving van de openbare orde al moet worden gepubliceerd;

– het opnemen van ook deze camera’s in een openbaar register het uitgangspunt dat burgers zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte versterkt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

– al reeds openbare gegevens over camera’s van de gemeente voor handhaving van de openbare orde onderdeel te maken van deze meldplicht en deze op te nemen in het register;

– verantwoordelijken voor overige camera’s voor handhaving van de openbare orde en de opsporing van strafbare feiten in de stad aan te moedigen om vrijwillig deze camera’s bij de gemeente te melden volgens de meldplicht sensoren.

Indieners

E.C. IJmker
B.L. Vink
N.T. Bakker
J.F.W. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

PvdD, GroenLinks, SP, NIDA, D66, CU, PvdA, BIJ1, DENK

Tegen

PvdO, JA21, CDA, VVD, FvD