Motie inzake ontwikkel een kader voor de uitrol van kabel- en buizen­tracés die nood­za­kelijk zijn voor de ener­gie­tran­sitie


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over het vaststellen van het paraplubestemmingsplan Buisleiding Nieuwe Meer

Constaterende dat:
- Energieleveranciers in toenemende mate aanspraak maken op de Amsterdamse ondergrond van de Hoofdgroenstructuur volgens de TAC vanwege de energietransitie[1];

Overwegende dat:
- Ontgravingen en boringen ondergronds een negatief effect kunnen hebben op het bodemleven en het wortelgestel van bomen;
- Er een nauwe relatie is tussen ondergronds en bovengronds leven;
- Het leven in de ondergrond binnen de Hoofdgroenstructuur nog niet wordt beschermd;
- Een rijk bodemleven essentieel is voor alles wat zich boven de grond bevindt;
- Het belangrijk is om kabel- en buizentracés, wanneer die in de Hoofdgroenstructuur moeten landen, zeer zorgvuldig in te passen;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
Te onderzoeken of er een kader ontwikkeld kan worden voor de mogelijke toekomstige situering van kabel- en buizentracés in de Hoofdgroenstructuur.

Indieners,
M. Emmerik

[1] https://amsterdam.raadsinforma...


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake digitale schoonmaak

Lees verder

Motie inzake creëer extra noodopvang plekken voor dakloze gezinnen

Lees verder

    Word actief Doneer