Motie inzake digitale schoonmaak


29 mei 2024

De Raad,

Gehoord de discussie over Projecten die data verzamelen in de openbare ruimte

Overwegende dat:

- Schriftelijke vragen over de inzet van dataverzameling en andere technologische toepassingen in de openbare ruimte hebben geresulteerd in een lijst van 50 projecten
- Naar aanleiding hiervan een evaluatieprotocol is opgesteld
- Dit evaluatieprotocol zal worden toegepast bij nieuwe opgaven, projecten, experimenten en pilots waarbij sprake is van dataverzameling in de openbare ruimte
- Bij een aantal lopende projecten dit protocol nog niet is toegepast en/of nog geen extern advies betrokken is geweest

Verzoekt het college
- De onderwerpen uit het evaluatieprotocol te gebruiken om de huidige actieve projecten na te lopen, waar nog niet eerder extern advies bij is betrokken
- De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam te vragen om hierbij te adviseren over onder andere proportionaliteit en subsidiariteit van de inzet van technologie
- De uitkomsten hiervan te delen met de raad

Indieners,
E.C. IJmker
J.M. Krom
I. Garmy


Status

Aangenomen

Voor

Alleanderepartijen

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie inzake dataverzameling in de openbare ruimte: niet slechts omdat het kan

Lees verder

Motie inzake ontwikkel een kader voor de uitrol van kabel- en buizentracés die noodzakelijk zijn voor de energietransitie

Lees verder

    Word actief Doneer