Motie inzake Nieuw Amsterdams klimaat, Route­kaart Amsterdam (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – sloop de biomassa centrale)


22 april 2020

Motie van het lid Van Lammeren inzake Nieuw Amsterdams klimaat, Routekaart Amsterdam (beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald – sloop de biomassa centrale)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Nieuw Amsterdams klimaat, Routekaart Amsterdam.

Constaterende dat:

-Biomassa door een rekentruc als CO2 neutraal wordt bestempeld.
-De werkelijkheid is dat er meer CO2 wordt uitgestoten dan door bomen worden gecompenseerd.
-Hierdoor een enorme CO2 schuld wordt opgebouwd, ecologische systemen worden verwoest.
-Zelfs al zouden alle centrales op takjes en snoeihout branden, draagt het bij aan ecologische vernietiging aangezien dood hout in een bos hoort.
-In Nederland structureel tekort is aan dood hout in bossen.

Overwegende dat:
-Het college van het gas af wil echter willens en wetens geld blijft steken in biomassacentrales. Die een ecologische ramp veroorzaken en juist de CO2 uitstoot versnelt.
-We naast een klimaatramp zich momenteel ook een ecologische ramp voltrekt door het uitsterven en verdwijnen van een miljoen plant-, dier- en insectensoorten.
-De Partij voor de Dieren van mening is dat dood hout in een bos hoort in een niet gekapt bos.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
Per direct als 100% aandeelhouder van het AEB de (af)bouw van de biomassa centrale van het AEB te stoppen.
De tot nu toe gebouwde installatie te slopen.
Juridisch alles op alles te zetten om de vergunning ongedaan te maken.
De biomassacentrale uit te sluiten van de verkoop van het AEB.

Het lid van de gemeenteraad

J.F.W. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie van het lid Van Lammeren inzake aanpak Coronacrisis – meer ruimte voor Amsterdammers

Lees verder

Motie inzake Nieuw Amsterdams Klimaat, Routekaart Amsterdam (wat kost de “tijdelijke” biomassa centrale AEB)

Lees verder

    Word actief Doneer