Motie inzake meer balans voor het Westerpark, terug naar 100 evene­ment­dagen


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het evenementenbeleid en de stadsdeeladviezen

Overwegende dat:

- De druk op het Westerpark met 123 evenementdagen zeer hoog is en de groene rust van het park sterk onder druk staat;

- Het advies van het Dagelijks Bestuur in West mede voortkomt uit de programmaraad Westerpark, waarin bewoners, culturele instellingen, ondernemers, stadsdeelcommissie en dagelijks bestuur uitgebreid met elkaar hebben gesproken en tot een gedragen compromis zijn gekomen.

- Het stadsdeel West zich heeft uitgesproken voor maximaal 100 evenementdagen in het Westerpark in de verdeling 6 grote, 14 middelgrote en 80 kleine evenementdagen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- In lijn met het advies van het Dagelijks Bestuur van stadsdeel West het aantal evenementendagen in het Westerpark terug te brengen naar 100 dagen;
- De locatieprofielen nog voor de zomer van 2022 op die wijze aan te passen;
- Zelf in gesprek te gaan met buurtbewoners over de ervaringen met participatie en de wens bredere criteria (‘knoppen’) te formuleren voor een ‘evenement, zoals de programmaraad Westerpark heeft aangegeven.

Indieners,

E.A. Flentge
A.L. Bakker
T. Kuiper


Status

Verworpen

Voor

DSA, PvdD, CU, PvdO, SP, DENK, CDA

Tegen

JA21, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BIJ1, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake meer balans voor de Tuinen van West/Polderheuvel

Lees verder

Motie inzake meer balans voor het Gaasperpark en Gaasperplas

Lees verder

    Word actief Doneer