Motie inzake meer balans voor de Tuinen van West/Polder­heuvel


31 januari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het evenementenbeleid en de stadsdeeladviezen

Overwegende dat:

- Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Nieuw-West wijst op de overlast die omwonenden ervaren van grote evenementen;

- Het Dagelijks Bestuur adviseert dat niet jaarlijks vijf grote evenementen (met maximaal 8 evenementendagen) worden gehouden;

- Het Dagelijks Bestuur adviseert de restrictie ‘geen dance evenementen’ te herstellen,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Om in lijn met het advies van het DB van Nieuw-West de mogelijkheid om grote evenementen in/op de Polderheuvel te organiseren terug te brengen tot minder dan 5,

- De restrictie ‘geen dance evenementen’ weer op te nemen in het locatieprofiel van de Polderheuvel en ervoor zorg te dragen dat er voor dit advies geen juridische belemmeringen meer zijn,

- De locatieprofielen nog voor de zomer van 2022 op die wijze aan te passen.

Indieners,

E.A. Flentge
A.L. Bakker
T. Kuiper
K.M. Kreuger


Status

Verworpen

Voor

DSA, JA21, PvdD, CU, PvdO, SP, DENK, FvD, CDA

Tegen

VVD, D66, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake een wethouder Volkstuinen

Lees verder

Motie inzake meer balans voor het Westerpark, terug naar 100 evenementdagen

Lees verder

    Word actief Doneer