Motie inzake Maak regels openbare ruimte bekend


28 juni 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over Beleidskader Ruimte voor de voetganger

Overwegende dat:

  • Het beleidskader ‘Ruimte voor de voetganger’ beoogt meer ruimte te creëren voor voetgangers in de stad
  • Veel van de principes en uitgangspunten in het beleidskader afhankelijk zijn van handhaving en uitvoering
  • Op dit moment veel objecten op de stoep de effectieve loopruimte voor voetgangers beperken, zoals stoepborden, (deel)scooters en afval
  • Er ook ander gedrag is dat de effectieve loopruimte blokkeert zoals geparkeerde voertuigen (deels) op de stoep en werkzaamheden in de openbare ruimte

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Met de ingang van de voetgangersnota in samenwerking met de stadsdelen een bewustwordingsoffensief te starten om aan ondernemers, ondernemersverenigingen en andere partijen duidelijk te maken wat de regels zijn voor gebruik van de openbare ruimte

Indieners,
E.C. IJmker (GL)
A.L. Bakker (PvdD)
M.F. Asruf (PvdA)
E.D.M. Moeskops (D66)
I. Garmy (VOLT)


Status

Aangenomen

Voor

overigepartijen

Tegen

JA21, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake ervaringsdeskundigheid binnen de groeps- en persoonsgerichte aanpakken

Lees verder

Motie inzake Minder stilstaande auto’s, meer voetgangersruimte

Lees verder

    Word actief Doneer