Amen­dement inzake Kwali­teits­impuls Groen (niet inves­teren in evene­menten in de parken)


19 september 2019

Amendement van het lid A.L. Bakker inzake de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (niet investeren in evenementen in de parken).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1436).

Constaterende dat er met dit investeringsbesluit geld wordt gestoken in het faciliteren van evenementen in parken en in het klaarmaken van de bodem voor intensief gebruik vanwege toekomstige evenementen;

Constaterende dat met deze raadsvoordracht het collegebesluit van 28 maart 2017 wordt bekrachtigd, waarin staat dat “programmering / evenementen” een kwaliteitscriterium is van de gebruikswaarde van groen en waarvoor financiering kan worden gevonden uit de Kwaliteitsimpuls Groen;

Constaterende dat deze kwaliteitscriteria zijn gebaseerd op verouderd beleid, waaronder expliciet wordt genoemd: het Evenementenbeleid.

Constaterende dat deze kwaliteitseisen van toepassing worden verklaard op de inzet van middelen in de parken in de beslispunten 1 t/m 3 in deze raadsvoordracht;

Besluit:

 • Op pagina 2 van de raadsvoordracht achter beslispunt 4. de tekst:
 • De door het college vastgestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de
 • Kwaliteitsimpuls Groen d.d. 28 maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) te
 • bekrachtigen en van toepassing te verklaren op de inzet van middelen in de
 • parken onder beslispunt 1 t/m 3.
 • te wijzigen naar:
 • “De door het college vastgestelde kwaliteitseisen ten aanzien van de
 • Kwaliteitsimpuls Groen d.d. 28 maart 2017 (besluitnummer BD2017-002749) te
 • bekrachtigen met uitzondering van het criterium “programmering /
 • evenementenen deze gewijzigd van toepassing te verklaren op de inzet van
 • middelen in de parken onder beslispunt 1 t/m 3.”
 • Op pagina 6 van de raadsvoordracht achter de eerste bullet over projectinvesteringen op thema’s de tekst:
 • gebruiksverbetering (verbeteren padenstructuur, ondergrond geschikter maken
 • voor gebruiksintensivering, programmering toevoegen, kiosk, meer aanbod in
 • sport en spel);
 • te wijzigen naar:
 • gebruiksverbetering (verbeteren padenstructuur, kiosk, meer aanbod in sport en
 • spel);”
 • Op pagina 6 van de raadsvoordracht achter de zevende bullet over projectinvesteringen op thema’s de tekst:
 • “rainproof: draineren en infiltreren van water (het park krijgt steeds meer een
 • functie als overloopgebied voor piekbuien vanuit de Rivierenbuurt, en ook door de
 • gebruiksintensivering en evenementen is het nodig de ondergrond van het park
 • geschikter te maken voor deze functies en het park duurzamer in te richten voor
 • de toekomst);”
 • te wijzigen naar:
 • rainproof: draineren en infiltreren van water (het park krijgt steeds meer een
 • functie als overloopgebied voor piekbuien vanuit de Rivierenbuurt);”
 • Voorts op pagina 9 achter Ad 4a. de tekst:
 • “(…) (besluitnummer BD2017-002749) te bekrachtigen en van toepassing te
 • verklaren op de inzet van middelen in de parken onder beslispunt 1 t/m 3. (…)”
 • te wijzigen naar:
 • “(…) (besluitnummer BD2017-002749) te bekrachtigen met uitzondering van het
 • criterium “programmering / evenementen” en deze gewijzigd van
 • toepassing te verklaren op de inzet van middelen in de parken onder beslispunt 1
 • t/m 3. (…)”
 • Op pagina 9 achter Ad 4a. de eerste bullet de volgende tekst te schrappen:

“(…) programmering / evenementen (o.a. robuustheid en duurzame voorzieningen)”

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, BIJ1

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (geen invloed van evenementenbedrijven)

Lees verder

Motie inzake Kwaliteitsimpuls Groen (Evenementen/programmering wissen uit kwaliteitseisen Groen)

Lees verder

    Word actief Doneer