Motie inzake Kwali­teits­impuls Groen (Evene­menten/program­mering wissen uit kwali­teits­eisen Groen)


19 september 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het instemmen met de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Evenementen/programmering wissen uit kwaliteitseisen Groen)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de inzet van middelen voor delen van het Martin Luther Kingpark, het Sloterpark en het Rembrandtpark en het beschikbaar stellen van gelden uit het Vereveningsfonds hiertoe in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groen (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1436).

Constaterende dat bij collegebesluit van 28 maart 2017 kwaliteitseisen zijn vastgesteld voor investeringen vanuit het budget behorende bij ‘Kwaliteitsimpuls Groen’;

Constaterende dat in dit besluit als een van de criteria “programmering / evenementen” wordt genoemd als onderdeel van de gebruikswaarde van groen en waarvoor dus financiering kan worden gevonden uit de ‘Kwaliteitsimpuls Groen’;

Overwegende dat de parken en omwonenden niet gebaat zijn bij het nog meer faciliteren en aantrekken van evenementen, zoals ook is gebleken uit het recente Grote Groenonderzoek, maar juist in investeringen in het groen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Collegebesluit BD2017-002749 over de kwaliteitseisen voor investeringen vanuit ‘Kwaliteitsimpuls Groen’ te wijzigen door het criterium “programmering / evenementen” te schrappen als onderdeel van de gebruikswaarde van groen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, FvD, CDA

Lees onze andere moties

Amendement inzake Kwaliteitsimpuls Groen (niet investeren in evenementen in de parken)

Lees verder

Motie inzake de Startnotitie Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (dierenwelzijn)

Lees verder

    Word actief Doneer