Motie inzake inkoop van verant­woorde tech­no­logie


15 september 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over Inkopen met Invloed

Constaterende dat:

– Het uitgangspunt van de Agenda Digitale Stad is dat zo weinig mogelijk data als nodig wordt opgevraagd bij de Amsterdammer (dataminimalisatie)

– De vastgestelde Datastrategie de ambitie bevat om niet afhankelijk te zijn van data-verzamelaars

– Onderzocht wordt of bij grote gemeentelijke ICT-projecten een ‘digitale-rechten-toets’ verplicht kan worden gesteld

Overwegende dat:

– Het visiedocument Inkopen met Invloed een hoofdstuk over innovatie bevat waarin ‘slimme oplossingen’ centraal staan die niet geheel in lijn zijn met de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Agenda Digitale Stad en Datastrategie

– Technologie of innovatie slechts een middel kan zijn om onze doelstellingen te bereiken

– Inkoop een krachtig instrument is om onze visie op digitalisering en publieke waarden concreet te maken

– Bij het inkopen van nieuwe software, techdiensten of techproducten keuzes over data en ICT in de praktijk worden gebracht.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

1. bij de uitwerking van het visiedocument ‘Inkopen met Invloed’ zich in te zetten voor ethisch verantwoorde ICT- en data-oplossingen, met daarbij ten minste aandacht voor:

– gebruik van open source en open standaarden;
– privacy by design;
– delen van data;
– stimuleren van de applicatie IRMA;
– verduurzamen van gemeentelijke ICT-oplossingen;

2. te onderzoeken of een ‘digitale-rechten-toets’ ook verplicht kan worden gesteld als onderdeel
van inkoopprocedures als het gaat om ICT en data.

Indieners
E.C. IJmker
N.T. Bakker
A.L. Bakker


Status

Aangenomen

Voor

JA21, BIJ1, CDA, CU, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

JA21

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kader Hondenlosloopgebieden (ecologische adviezen)

Lees verder

Motie inzake bestrating Koninginneweg

Lees verder

    Word actief Doneer