Motie inzake bestrating Konin­gin­neweg


15 september 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over het uitvoerings- en budgetbesluit herinrichting Koninginneweg

Constaterende dat:

– Het fietspad op de Koninginneweg onderdeel uitmaakt van het Hoofdnet fiets;

– De Koninginneweg op de schop gaat, waarbij voor het fietspad het voornemen is te kiezen voor klinkers in plaats van (rood) asfalt.

Overwegende dat:

– de keuze voor klinkers met name voor oudere en kwetsbare fietsers oncomfortabel kan zijn, en dit niet strookt met het imago van Amsterdam als fietsstad voor jong en oud;

– water tussen de voegen van klinkers kan gaan zitten en dit bij vorst kan bevriezen wat tot gevaarlijke situaties kan leiden;

– klinkers het lastiger maakt om objecten op de fiets te vervoeren, hetgeen in de toekomst steeds vaker per (bak)fiets zal gebeuren;

– klinkers sneller verzakken in vergelijking met asfalt, waardoor een slecht en oneffen wegdek kan ontstaan, zoals bijvoorbeeld terug is te zien op de Vijzelstraat;

– met klinkers putdeksels niet mooi in het wegdek weggewerkt kunnen worden, waardoor hoogteverschillen en gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, terwijl dit bij asfalt niet het geval is;

– de onwenselijke situatie kan ontstaan dat fietsers de klinkers zouden kunnen gaan ontwijken
door op de autoweg te gaan rijden, zeker als op termijn het fietspad met klinkers verslechterd;

– het fietspad op de Willemsparkweg, in het verlengde van de Koninginneweg, wél met asfalt is,
en het dus voor de continuïteit van de fietsroute belangrijk is dat dit bij de Koninginneweg ook
gebeurt;

– het Meerjarenplan Fiets op het Hoofdnet nadrukkelijk egale fietsroutes met asfalt voorstaat,
en het voornemen met klinkers hier dus mee in strijd is;

– er momenteel op de Koninginneweg ook geen klinkers liggen, maar gewoon asfalt;

– de wethouder Verkeer vlak voor het zomerreces 2021 heeft aangegeven de politieke discussie
over asfalt of klinkers te willen voeren bij het voorliggende uitvoeringsbesluit.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Bij de herinrichting van de Koninginneweg de fietsstrook uit te voeren in rood glad asfalt in plaats
van klinkers, net als bijvoorbeeld op de aangrenzende Willemsparkweg.

Indieners

A.A.M. Marttin
W. van Soest
J.S.A. Vroege
E. C. IJmker
K.M. Kreuger
J.A. Veldhuyzen
N.T. Bakker
A.H.J.W. van Schijndel
N. Yilmaz
J.F.W. van Lammeren
A.J. Miedema


Status

Aangenomen

Voor

JA21, BIJ1, CU, D66, DENK, FvD, GroenLinks, PvdA, PvdD, PvdO, SP, VVD

Tegen

CDA