Motie inzake infor­ma­tie­plicht toekom­stige bewoners en gebruikers


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over het8 aanvaarden MER Omgevingseffectrapport Schinkelkwartier en vaststelling bestemmingsplan Overschiestraat 182 en 188;

Overwegende dat,

 • Het gebied een hoge geluidsbelasting kent vanwege verkeer (A10 en A4), een groot deel ligt in de 55 dB-63 dB contour en vanwege vliegverkeer van en naar Schiphol;
 • Als er op deze locatie woningen worden gebouw, deze zeer geluidsbelast zullen zijn, waarbij de vraag is of er door de cumulatie van geluid een aanvaardbaar geluidniveau kan worden bereikt;
 • Er in de spelregels een informatieplicht is opgenomen voor nieuwe bewoners;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Met alle partijen in het gebied overeen te kopen dat geïnteresseerde woningzoekenden en gebruikers proactief en volledig over de gezondheidssituatie en milieubelaste situatie in het gebied worden geïnformeerd; dit niet alleen te beperken tot een bepaling in de koop- en huurovereenkomst maar hier volledige openheid over te geven vanaf het begin van het informeren van geïnteresseerden, bijvoorbeeld op de website en in brochures en bij beschrijving van de (huur)woning;
 • Daarbij in ieder geval te informeren over de geluidsbelasting op de betreffende locatie
  op de gevel van de nieuw te bouwen woningen, vanwege industrie-, wegverkeer-, spoorweg-, metro-, scheepvaart-, luchtvaart- en cumulatief geluid en de luchtkwaliteit ter plaatse; daarbij een kaart te tonen van de contouren van geluidhinder en luchtkwaliteit, bijvoorbeeld aan de hand van de Foto van de Leefomgeving;

Indieners,
N. A. van Renssen
M. Emmerik


  Status

  Aangenomen

  Voor

  overigepartijen

  Tegen

  VVD, JA21

  Lees onze andere moties

  Motie inzake beperk geluid van snelwegen

  Lees verder

  Motie inzake Handicap Verrijkt: inclusie zonder obstakels

  Lees verder

      Word actief Doneer