Motie inzake beperk geluid van snelwegen


20 december 2023

De Raad,

Gehoord de discussie over aanvaarden MER Omgevingseffectrapport Schinkelkwartier en vaststelling bestemmingsplan Overschiestraat 182 en 188;

Overwegende dat,

 • Het gebied een hoge geluidsbelasting kent vanwege verkeer (A10 en A4), een groot deel ligt in de 55 dB-63 dB contour en vanwege vliegverkeer van en naar Schiphol;
 • Als er op deze locatie woningen worden gebouw, deze zeer geluidbelast zullen zijn, waarbij de vraag is of er door de cumulatie van geluid een aanvaardbaar geluidniveau kan worden bereikt:
 • De raad op 26 januari 2022 de Projectnota Schinkelkwartier heeft besproken en toen verzocht heeft aan het college om bij het Rijk aan te dringen op inperking van het aantal vluchten en/of treffen van bronmaatregelen;
 • In de Spelregels behorend bij de OER voor Schinkelkwartier verschillende regels zijn opgenomen, waaronder dat bij de ontwikkeling van nieuwe geluidgevoelige functie onderzoek wordt gedaan naar de mate van ernstige hinder en slaapverstoring vanwege industrie-, wegverkeer-, spoorweg-, metro-, scheepvaart-, luchtvaart- en cumulatief geluid.
 • De bronmaatregelen die mogelijk getroffen kunnen worden aan de bron bij de snelwegen A4 en A10 niet zijn opgenomen in de Spelregels;
 • De overheid een zorg heeft voor de bewoonbaarheid van het land en een veilige en gezonde leefomgeving.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

 • Bij het rijk erop aan te dringen om aanpassingen te doen aan de snelwegen A10 en A4 ten behoeve van de gezondheid van Amsterdammers (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend stiller asfalt, aanpassing geluidsschermen, verlaging maximumsnelheid, luchtfilters) zodat er sprake is van minder geluidhinder en minder schadelijke uitstoot op het plangebied Schinkelkwartier.


Indieners,

N.A. van Renssen
M. Emmerik


  Status

  Aangenomen

  Voor

  Tegen

  FvD, VVD, CDA, JA21