Motie inzake het wijzigen van de Algemene Plaat­se­lijke Veror­dening, evene­menten met Dieren (gedragscode dieren in media, kunst en educatie).


14 februari 2019

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening, evenementen met Dieren (gedragscode dieren in media, kunst en educatie).

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening, evenementen met Dieren (Gemeenteblad afd. 1, nr. 112),

Constaterende dat:

  • dieren ook gebruikt worden in media, kunst en educatie ter vermaak of om een bepaald statement te maken, zoals het geval was bij de inmiddels bekende kip Jip die als schoolproject diende voor een theaterstudent die zijn studiegenoten liet stemmen over het al dan niet slachten van de kip;

Overwegende dat:

  • het college het uitgangspunt heeft dat Amsterdam een diervriendelijke stad moet zijn, waar veel aandacht is voor dierenwelzijn;
  • het gebruik of tonen van dieren in media, kunst en educatie ten koste kan gaan van het welzijn van de dieren door stress en angst of het niet kunnen uiten van hun natuurlijk gedrag.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een ontmoedigingsbeleid en een gedragscode ten aanzien van het gebruik van dieren voor media, kunst en educatie in Amsterdam.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018 (vergroenen van schoolpleinen door middel van samenwerking)

Lees verder

Motie inzake het uiten van wensen en bedenkingen over de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal 2050 (betrekken van voedselproductie en consumptie in de routekaart)

Lees verder

    Word actief Doneer