Motie inzake de Veror­dening huis­ves­tings­voor­zie­ningen onderwijs Amsterdam 2018 (vergroenen van school­pleinen door middel van samen­werking)


14 februari 2019

Motie van het lid Bloemberg-Issa, de Fockert (GL), Rooderkerk (D66), Ceder (CU) (inzake de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018 (vergroenen van schoolpleinen door middel van samenwerking)

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie over Wijzigen van de Verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs Amsterdam 2018 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 107).

Constaterende dat:

  • de provincie haar netwerk en kennis inzet om Noord-Hollandse schoolpleinen te vergroenen;
  • vergroening van schoolpleinen daarnaast wordt ingepast in het provinciaal beleid voor bodemsanering.

Overwegende dat:

  • er op dit moment alleen schoolpleinen van primair en (voortgezet) speciaal onderwijs voor vergroening in aanmerking komen;
  • het inruilen van vierkante meters stenen betegeling voor groen bijdraagt aan klimaatadaptatie, en hittestress en wateroverlast tegengaat.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


om door middel van samenwerking met de provincie de mogelijkheden te verkennen om ook pleinen van voortgezet onderwijs en MBO scholen verder te vergroenen, en de gemeenteraad hier voor de Begroting 2020 over te informeren.

Het lid van de gemeenteraad


J.F. Bloemberg-Issa

T.C. de Fockert

I. Rooderkerk

D.Ceder


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement inzake het vaststellen van het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan (geen bomenkap voor alternatieve locatie)

Lees verder

Motie inzake het wijzigen van de Algemene Plaatselijke Verordening, evenementen met Dieren (gedragscode dieren in media, kunst en educatie).

Lees verder

    Word actief Doneer