Motie inzake het vast­stellen van een inves­te­rings­krediet en het uiten van wensen en beden­kingen ten aanzien van het verstrekken van een conver­teerbare lening aan Alliander


(Verbe­tering infor­ma­tie­po­sitie Gemeente Amsterdam inzake congestie op het elek­tri­ci­teitsnet)

11 november 2021

De Raad,

Gehoord de beraadslaging over het Vaststellen van een investeringskrediet en het uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het verstrekken van een converteerbare lening aan Alliander,

Constaterende dat:

– het college beweert dat Alliander niet zomaar informatie over congestie/capaciteit van onderstations mag delen met de gemeente Amsterdam;

Overwegende dat:

- het vanuit het oogpunt van toekomstige beleidskeuzes en expliciet ruimtelijke ordening wel noodzakelijk is dat de Gemeente Amsterdam over deze informatie beschikt.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

In samenspraak met Alliander de stappen te zetten die nodig zijn om een betere informatiepositie te verkrijgen inzake congestie op het elektriciteitsnet/capaciteit onderstations.

Indieners
J.F.W. van Lammeren
K.M. Kreuger
D.T. Boomsma


Status

Aangenomen

Voor

unaniem

Tegen