Amen­dement inzake Najaarsnota (schrappen verlengen afschrij­vings­termijn)


2 december 2021

De Raad,

Gehoord de discussie over de Najaarsnota.

Overwegende dat:

– Het college de raad vraagt om in te stemmen met het verlengen, in de notitie Afschrijven, Waarderen en Activeren, van de verwachte gebruiksduur van gebouwen naar 80 jaar (in plaats van 40 jaar), met uitzondering van onderwijs- werven en sportgebouwen;

– Het college aangeeft dat “uitgangspunt” is dat “alle gebouwen bij het verlengen van de gebruiksduur worden betrokken” en dat de “verwachting is dat bij het invoeren van deze boekhoudkundige aanpassing de exploitatielast vanaf 2021 zal dalen met ongeveer € 10 miljoen”;

– Tachtig jaar een lange termijn is voor gebouwen die intensief worden gebruikt en die vaak in die periode nog veel grondig en fundamenteel onderhoud vereisen;

– De ACAM hier nog geen advies over heeft gegeven.

Besluit:

Beslispunt 12 van de Raadsvoordracht Kennisnemen van de Najaarsnota 2021, vaststellen van de begrotingsmutaties en de taakveldenraming behorende bij de Najaarsnota 2021 en vaststellen van enkele afzonderlijke besluiten verband houdend met de Najaarsnota 2021.

“12. In te stemmen met het verlengen, in de notitie Afschrijven, Waarderen en Activeren, van de verwachte gebruiksduur van gebouwen naar 80 jaar (in plaats van 40 jaar), met uitzondering van onderwijs- werven en sportgebouwen.”

Geheel te schrappen.

Indieners

D.T. Boomsma

R.K. Torn

J.F. Bloemberg-Issa

A. Nanninga


Status

Verworpen

Voor

PvdD, VVD, CDA, FvD, PvdO, CU, JA21, DENK, NIDA

Tegen

GroenLinks, SP, D66, PvdA

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het vaststellen van een investeringskrediet en het uiten van wensen en bedenkingen ten aanzien van het verstrekken van een converteerbare lening aan Alliander

Lees verder

Amendement inzake herontwikkelen van sportpark Spieringhorn (geen school in de Hoofdgroenstructuur)

Lees verder

    Word actief Doneer