Motie inzake Regionale Ener­gie­stra­tegie Noord-Holland Zuid. (Onaf­han­kelijk Draag­vla­k­on­derzoek Biomassa).


11 juni 2020

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft / Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over de RES Noord-Holland Zuid

Constaterende dat:

• Alleen het bod uit de RES niet voldoende zal zijn om voldoende ‘groene’ energie op te wekken;

• Het (bij)stoken van biomassa daarom noodzakelijk zal zijn om voldoende ‘groene’ stroom op te wekken;

• Er een steeds bredere maatschappelijke discussie loskomt over biomassa.

overwegende dat:

• Het voor zowel het college als de gemeenteraad belangrijk is om te weten wat de mening van Amsterdammers is over het verstoken van biomassa;

• Dat het op dit moment niet duidelijk is hoe Amsterdammers tegenover het verstoken van biomassa staan;

• Het college zelf herhaaldelijk heeft aangegeven dat draagvlak voor hen cruciaal is wanneer het aankomt op de energietransitie.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Een representatief draagvlakonderzoek uit te voeren met betrekking tot het verstoken van biomassa, en daarbij de vraagstelling van dit draagvlakonderzoek eerst voor te leggen aan de gemeenteraad alvorens dit draagvlakonderzoek wordt uitgevoerd.

De leden van de gemeenteraad

K.M. Kreuger
J. van Lammeren


Status

Ingediend

Voor

Tegen