Motie inzake het Toekomstplan Gaas­perplas (terug­nemen colle­ge­pleidooi voor minder natuur­be­scherming richting de Provincie)


4 november 2020

Motie van het lid Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Toekomstplan
Gaasperplas (terugnemen collegepleidooi voor minder natuurbescherming richting de Provincie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Concept Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1185).

Constaterende dat:

  • de Provincie Noord-Holland via de Omgevingsverordening een gebied dat eerder geclassificeerd werd als ‘buiten BSG’ vervangen heeft door het werkingsgebied ‘landelijk gebied’, i.v.m. de landschappelijke en groene waarden en de samenhang;
  • hierdoor het park rond de Gaasperplas is aangewezen als ‘landelijk gebied’ bovenop het al bestaande beschermingsregime Natuurnetwerk Nederland;
  • het college van B&W namens de gemeente Amsterdam een zienswijze heeft ingediend over het ontwerp Omgevingsverordening, zonder dat de gemeenteraad hiervan op de hoogte was;
  • in deze zienswijze bezwaar wordt gemaakt tegen het restrictieve karakter van het werkingsgebied ‘landelijk gebied’, opdat intensieve recreatieve functies binnen het Toekomstplan Gaasperplas doorgang zouden kunnen vinden;
  • Gedeputeerde Staten in hun beantwoording benadrukken dat zij het gebied van dusdanig landschappelijk belang achten dat zij het onder de werkingssfeer van het landelijk gebied willen handhaven;
  • het college van B&W vervolgens in een brief aan Gedeputeerde Staten opnieuw heeft aangedrongen op minder strenge natuurbescherming om alsnog het belang van de horecaplannen in het natuurgebied aan te kaarten.

Overwegende dat:

  • het zeer onwenselijk is en indruist tegen de ambities van het naar eigen zeggen “groenste college ooit” om bij Provinciale Staten te opteren voor minder natuurbescherming om intensieve recreatieplannen in een natuurgebied door te kunnen drukken;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • om Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een brief te sturen waarin nadrukkelijk het pleidooi voor minder natuurbescherming ten behoeve van intensieve recreatie wordt teruggenomen en waarin expliciet wordt verwoord dat Amsterdam juist extra natuurbescherming toejuicht.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas (geen festivalterreinen en festivals in het natuurgebied rond de Gaasperplas)

Lees verder

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (stikstofonderzoek)

Lees verder

    Word actief Doneer