Motie inzake de inves­te­ringsnota Buik­slo­terham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (stik­stofon­derzoek)


4 november 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (stikstofonderzoek)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1056).

Constaterende dat:

  • er geen stikstofonderzoek is uitgevoerd;
  • het college de stikstofdepositie niet wil berekenen omdat de berekening tijdens de gebruiksfase volgens het college waarschijnlijk op nul uitkomt.

Overwegende dat:

  • tijdens de inspreekavond naar voren kwam dat bij het realiseren van meer dan 350 tot 500 woningen de norm al kan worden overschreden;
  • het college geen berekeningen heeft gedaan maar zich baseert op waarschijnlijkheden in plaats van zekerheden;
  • de raad het belangrijk vindt te kunnen controleren of het waarschijnlijk op nul uitkomen ook daadwerkelijk het geval is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een stikstofdepositieberekening uit te laten voeren voor zowel de gevolgen van de ontwikkel- als de gebruiksfase en te bespreken met de gemeenteraad voordat er bouwvergunningen worden afgegeven.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD, BIJ1

Lees onze andere moties

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas (terugnemen collegepleidooi voor minder natuurbescherming richting de Provincie)

Lees verder

Motie inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (behalen van de groennorm)

Lees verder

    Word actief Doneer