Motie inzake de inves­te­ringsnota Buik­slo­terham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoe­rings­krediet (stik­stofon­derzoek)


4 november 2020

Motie van het lid Bloemberg-Issa (Partij voor de Dieren) inzake de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet (stikstofonderzoek)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Instemmen met de investeringsnota Buiksloterham 2020 en het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1056).

Constaterende dat:

  • er geen stikstofonderzoek is uitgevoerd;
  • het college de stikstofdepositie niet wil berekenen omdat de berekening tijdens de gebruiksfase volgens het college waarschijnlijk op nul uitkomt.

Overwegende dat:

  • tijdens de inspreekavond naar voren kwam dat bij het realiseren van meer dan 350 tot 500 woningen de norm al kan worden overschreden;
  • het college geen berekeningen heeft gedaan maar zich baseert op waarschijnlijkheden in plaats van zekerheden;
  • de raad het belangrijk vindt te kunnen controleren of het waarschijnlijk op nul uitkomen ook daadwerkelijk het geval is.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • een stikstofdepositieberekening uit te laten voeren voor zowel de gevolgen van de ontwikkel- als de gebruiksfase en te bespreken met de gemeenteraad voordat er bouwvergunningen worden afgegeven.

Het lid van de gemeenteraad

J.F Bloemberg-Issa


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, PvdO, CU

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, FvD, Bij1