Motie inzake het Toekomstplan Gaas­perplas (geen festi­val­ter­reinen en festivals in het natuur­gebied rond de Gaas­perplas)


4 november 2020

Motie van het lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren) inzake het Toekomstplan
Gaasperplas (geen festivalterreinen en festivals in het natuurgebied rond de
Gaasperplas)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het Concept Toekomstplan Gaasperplas 2020 e.v. (Gemeenteblad afd. 1, nr. 1185).

Constaterende dat:

  • groenonderzoekers eerder dit jaar vaststelden dat delen van het Gaasperpark zijn overbelast door het intensieve gebruik voor festivals[1];
  • in het concept Toekomstplan Gaasperplas letterlijk is beschreven dat veel deelnemers van het participatietraject graag zien dat grote evenementen niet meer mogelijk zijn in het natuurgebied omdat men, vaak nog los van de geluidsoverlast op de evenementdagen, de ruimtevraag, de druk op de natuur en de veroorzaakte schade aan het park onacceptabel vindt;
  • ondanks bovenstaande constatering maar liefst drie locaties voor evenemententerreinen (inclusief nieuwe ontsluitings-/aanvoerroute) worden voorgesteld, om te voorzien in de behoefte van ‘jonge mensen uit Zuidoost die graag naar evenementen gaan’ en de inkomsten van beheerder Groengebied Amstelland.

Overwegende dat:

  • het exploiteren van Natuurnetwerk Nederland-gebied, door grootschalige evenementen te faciliteren, niet te rijmen valt met de doelstelling om natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit in het gebied te vergroten;
  • door de gemeente gezocht kan worden naar andere evenementenlocaties waar geen natuurschade optreedt, om bewoners die graag evenementen bezoeken tegemoet te komen.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • te bewerkstelligen dat het hele natuurgebied rondom de Gaasperplas vrij wordt van evenemententerreinen en festivals.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


[1] zie bijlagen bij ‘Toezegging over delen resultaten van bodemonderzoek bij evenementen’ (BD2020-001327) en Het Parool 27-03-2020 “Bodem van vijf Amsterdamse parken overbelast door festivals”


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas 2020 (Gaasperplas barbecuevrij natuurgebied)

Lees verder

Motie inzake het Toekomstplan Gaasperplas (terugnemen collegepleidooi voor minder natuurbescherming richting de Provincie)

Lees verder

    Word actief Doneer