Motie inzake het rapport Evaluatie Bestuurlijk Stelsel (variant uitwerken waarbij politieke partijen in stads­deel­com­missies vervangen worden door buurt­be­woners)


15 maart 2021

De raad,

Gehoord de discussie over het rapport Evaluatie Bestuurlijk Stelsel.

Overwegende dat:

– de Amsterdamse buurten en wijken zijn gebaat bij meer democratie en minder politiek;

– de energie, strijdbaarheid en kennis van buurtbewoners beter benut kan en moet worden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Bij een aanpassing van het bestuurlijk stelsel ook een variant uit te werken waarbij politieke partijen in die stadsdeelcommissies (lijstenstelsel) volledig worden vervangen bijvoorbeeld door buurtbewoners die er door middel van loting plaats in nemen, of op een andere manier.

De leden van de gemeenteraad

E.A. Flentge

A.L. Bakker


Status

Verworpen

Voor

Tegen