Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordi­aanse Knoop (maximum grond­quote bij over­sta­p­re­geling van 15%)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de overstapaanvraag,

Overwegende dat,

- Onafhankelijke taxatiedeskundigen tussen 1990 en 2010 een grondquote hanteerden van netto 13% op basis van een grondquote van 22% en een depreciatie van 40%;

- De gemeente tussen 1990 en 2010 ten minste 8.000 erfpachtaktes heeft ondertekend op basis van deze netto grondquote, waarmee de gemeente dus heeft ingestemd;

- De gemeente vanaf 2010 de onafhankelijke deskundigen onder druk heeft gezet om anders te gaan taxeren en hierbij de elementaire beginselen van Nederlands en Europees recht heeft geschonden (bron: WPNR);

- De gemeenteraad een rapport is onthouden waaruit blijkt dat tot en met eind 2013 de deskundigen desondanks bleven uitkomen op een netto grondquote van maximaal 15%;

- De gemeenteraad in 2017 bij invoering van de overstapregeling eeuwigdurende erfpacht bij raadsvragen over een maximale grondquote van 15% onvolledig is geantwoord en een initiatiefvoorstel voorstel voor o.a. het instellen van plafond van 15% (CDA, PvdO en PvdD) op oneigenlijke gronden is afgewezen;

- Een maximale grondquote een aantal grote potentiële problemen kan oplossen zoals fouten in de herbouwkostenberekening, de financiële hefboom en het niet goed informeren van erfpachters daarover bij de koop van hun woning, niet uitlegbare verschillen in grondquotes tussen door de gemeente ondertekende aktes uit 2013 en de overstap op eeuwigdurende erfpacht later, enz.,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders
- Bij de verdere vernieuwing van het erfpachtstelsel een maximale netto grondquote te hanteren bij de overstapregeling van 15%

Indiener(s),
D. T. Boomsma

J. van Lammeren
A. Kiliç
W. van Soest
A. Nanninga
A. van Schijndel
T. Kuiper- de Haan


Status

Verworpen

Voor

NIDA, JA21, PvdD, CU, PvdO, DENK, CDA

Tegen

DSA, VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake de protocollen tijdelijke en definitieve verplaatsing woonboten (inventariseer kansen voor en stuur op nieuwe ligplaatsen)

Lees verder

Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse Knoop (bevriezen mogelijkheid overstap volgens de voorwaarden die golden tot 8 januari 2020)

Lees verder

    Word actief Doneer