Motie inzake de proto­collen tijde­lijke en defi­ni­tieve verplaatsing woonboten (inven­ta­riseer kansen voor en stuur op nieuwe ligplaatsen)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over de protocollen tijdelijke en definitieve verplaatsing woonboten,

Overwegende dat,

- Wonen op het Water bij Amsterdam hoort;

- Er een tekort is aan ligplaatsen voor woonboten die tijdelijk moeten worden verplaatst in het kader van bijvoorbeeld het herstel van kademuren;

- Er bij nieuwe stadsontwikkelingen niet altijd evenveel aandacht is voor de mogelijkheid om in aanvulling op walwoningen ook nieuwe ligplaatsen te creëren;

- Woonboten vaak ook een rol kunnen vervullen als pionier bij nieuwe stadsontwikkelingen,

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

- Te inventariseren op welke plekken in de stad nog ruimte is en waar kansen liggen voor het creëren van extra tijdelijke en permanente ligplaatsen
- Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in een vroeg stadium de kansen te onderzoeken voor en te sturen op het creëren van nieuwe ligplaatsen voor woonboten
- Daarbij te bezien of nieuwe ligplaatsen eerst kunnen worden gereserveerd voor de mogelijke verplaatsing.

Indiener(s),
D. T. Boomsma
Z. Ernsting
W. van Soest
J. van Lammeren


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, BIJ1, DENK, CDA

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het niet meer toestaan van het vooruit declareren van facturen door inhuurkrachten

Lees verder

Motie inzake het rapport Erfpacht in Amsterdam: een Gordiaanse Knoop (maximum grondquote bij overstapregeling van 15%)

Lees verder

    Word actief Doneer