Motie Geen project­ge­bonden herplant­fondsen meer instellen als het bomen­be­stand daardoor krimpt (Elzen­hagen Zuid)


21 april 2021

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De Raad,

Gehoord de discussie over Projectgebonden Herplantfonds Elzenhagen Zuid

Constaterende dat:

  • Het momenteel mogelijk is via het instellen van een projectgebonden herplantfonds om bomen te vervangen door struiken, kruidenstrookjes of het compensatiegeld te steken in groeiplaatsverbetering;
  • In dit type fonds het uitgangspunt van 1 op 1 herplant van gekapte bomen ontbreekt;
  • Hierdoor het bomenbestand van Amsterdam krimpt;
  • De verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd te zullen kijken of dit onderdeel van het bomenbeleid aangepast moet worden en hierop te zullen terugkomen bij de raad na het zomerreces.

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk zou zijn als, ondanks de geuite bezwaren, de komende tijd alsnog plannen worden gemaakt waarin een vergunningsplichtige gekapte boom niet vervangen wordt door een nieuwe boom.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

  • Ondanks de formele mogelijkheid vanaf nu geen gebruik meer te maken van het instrument ‘projectgebonden herplantfonds’, indien het niet gegarandeerd kan worden dat er ter plaatste of in de omgeving 1-op-1 wordt herplant , om te voorkomen dat het bomenbestand van Amsterdam krimpt.

Indiener(s),

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, DENK, JA21, PvdO, CU, BIJ1

Tegen

GroenLinks, D66, VVD, PvdA, SP, CDA, FvD

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het voorkomen van gezondheidsschade door windturbines nabij woningen

Lees verder

Motie De ruim duizend verloren bomen van Noord alsnog planten (Elzenhagen Zuid)

Lees verder

    Word actief Doneer