Motie inzake het beleids­kader Amster­damse Impuls School­pleinen 2019-2024 (infor­matie over aanvragen die niet toegekend worden)


29 mei 2019

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 559).

Constaterende dat:

  • Amsterdam 268 schoolpleinen voor het primair onderwijs kent;
  • er tot nu toe 70 schoolpleinen met de subsidie van de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen opnieuw zijn ingericht;
  • er de komende jaren tot 2024 nog 60 schoolpleinen opgepakt kunnen worden;
  • volgens de regeling aanvragen op basis van een puntentelling gerangschikt worden.

Overwegende dat:

  • alle kinderen in Amsterdam recht hebben op een groen schoolplein;
  • het wenselijk is in kaart te brengen wanneer scholen vanwege de criteria niet in aanmerking komen voor een vergroening van het schoolplein.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • eind 2020 de gemeenteraad door middel van een tussenevaluatie te informeren over het aantal ingediende en toegekende aanvragen voor de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2019-2024;
  • hierin specifiek informatie op te nemen over aanvragen die geen toekenning krijgen, bijvoorbeeld doordat scholen niet het vereist aantal punten scoren.

Het lid van de gemeenteraad

J.F. Bloemberg-Issa


Status

Ingediend

Voor

PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen

FvD