Motie inzake het moder­ni­seren van ‘Scan­straat WPI’ (proces­verslag over toekom­stige besluit­vorming omtrent tech­no­lo­gische voor­zie­ningen en reor­ga­ni­saties).


24 januari 2019

Motie van lid A.L. Bakker (Partij voor de Dieren), Ceder (CU), van Soest (PvdO) en Simons (BIJ1) inzake het moderniseren van ‘Scanstraat WPI’ (procesverslag over toekomstige besluitvorming omtrent technologische voorzieningen en reorganisaties).

Aan de gemeenteraad


Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:


De raad,

Gehoord de discussie inzake het beschikbaar stellen van een krediet voor het moderniseren van ‘Scanstraat WPI’ (Gemeenteblad afd. 1, nr. 15).

Constaterende dat:

 • een belangrijke technologische voorziening, zoals het automatiseren van de verwerking van poststukken, ingrijpende personele gevolgen kunnen hebben;
 • dit het geval is bij het vervangen van verouderde apparatuur op de werkplek ‘Scanstraat WPI’ waarbij meer dan de helft van het personeel zal moeten gaan;
 • het college heeft aangegeven dat verouderde apparatuur ook op andere werkplekken een probleem is;

Overwegende dat:

 • goed werkgeverschap van de Gemeente Amsterdam van groot belang is, waarbij medezeggenschap een belangrijke rol speelt;
 • de wetten, regels en processen rondom besluitvorming over technologische voorzieningen en personele gevolgen binnen de gemeentelijke organisatie tot nog toe niet duidelijk en eenvoudig voor handen is;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:


 • met het oog op toekomstige besluitvorming rondom belangrijke technologische voorzieningen en bijkomende personele gevolgen een procesverslag op te stellen over de wetten, regels en processen die de gemeente Amsterdam hierbij volgt;
 • hierbij in ieder geval in te gaan op:
  • de rol van de Ondernemingsraad met daarbij de mogelijkheden en overwegingen om deze zo vroeg mogelijk om advies te vragen;
  • de rol van de Gemeenteraad wat betreft het politiek primaat en technologische ontwikkelingen.

Het lid van de gemeenteraad


A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, PvdO, BIJ1, CDA

Tegen

VVD, D66, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, FvD

Lees onze andere moties

Motie inzake het Strategisch Huisvestingsplan Sport (huidige natuurgrasvelden niet vervangen door kunstgrasvelden)

Lees verder

Amendement inzake het vaststellen van het bestemmingsplan HWC Johan Huizingalaan (geen bomenkap voor alternatieve locatie)

Lees verder

    Word actief Doneer