Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 (inzich­telijk maken hoeveel gezonde damherten actief afge­schoten gaan worden totdat het streef­getal gehaald wordt)


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (inzichtelijk maken hoeveel gezonde damherten actief afgeschoten gaan worden totdat het streefgetal gehaald wordt)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over rapportage 2017-2018 beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen

Constaterende dat:

 • - In de winter van 2016-2017:
 • Er 364 damherten (ge)dood zijn
  • 30 damherten actief geschoten zijn
  • 334 damherten reactief geschoten zijn of overleden
 • De totale populatie in 2016-2017 met 670 damherten is afgenomen.
 • - In de winter van 2017-2018:
 • Er 1.775 damherten (ge)dood zijn.
  • 1440 damherten actief geschoten zijn
  • 50 damherten reactief geschoten zijn of overleden.
 • De totale populatie in 2017-2018 slechts met 104 damherten is afgenomen

Overwegende dat:

 • - De relatie tussen actief afschot en afname aantal damherten niet te onderbouwen is;
 • - Er 13 keer meer gezonde damherten zijn afgeschoten dan dat de populatie is afgenomen;
 • - Het streefgetal is gesteld op 800 damherten in de AWD in 2020;
 • - Er geen cijfer of scenario bekend is hoeveel damherten moeten worden afgeschoten totdat de streefwaarde behaald is;
 • - Er geen scenario bekend is hoeveel damherten vervolgens per jaar actief moeten worden afgeschoten om de streefwaarde te behouden.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

- Voor eind oktober een plan/planning op te leveren van:

 • het aantal actief af te schieten damherten (per jaar) en daarbij aan te geven wanneer de streefwaarden van de damhertenpopulatie zijn gehaald.
 • het verwachte aantal actief af te schieten damherten dat nodig is om de damhertenpopulatie op de streefwaarde te houden.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, FvD

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (stoppen met actief beheer damherten in de AWD)

Lees verder

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (fraudegevoelige situatie)

Lees verder

    Word actief Doneer