Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 (frau­de­ge­voelige situatie)


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (fraudegevoelige situatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018

Constaterende dat:

  • - Het rapport van Deloitte over het Audit proces spreekt over een fraudegevoelige situatie met betrekking tot de uitgifte en aantal gebruikte kogels. (#b18 3/5)

Overwegende dat:

  • - De gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoer door Waternet
  • - De uitgifte en controle op kogels niet fraudegevoelig mag zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Om per direct actie te ondernemen waarbij de fraudegevoeligheid omtrent uitgifte en inname van kogels wordt opgelost;
  • - Totdat de fraudegevoelige situatie is opgelost geen kogels meer uit te geven.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, BIJ1, FvD

Tegen

overigepartijen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (inzichtelijk maken hoeveel gezonde damherten actief afgeschoten gaan worden totdat het streefgetal gehaald wordt)

Lees verder

Begroting 2019 (amendement, actiepunt voor oude dag dieren op kinderboerderijen).

Lees verder

    Word actief Doneer