Motie inzake het Kennis­nemen van Beheer damherten Amster­damse Water­lei­ding­duinen, rapportage 2017-2018 (frau­de­ge­voelige situatie)


11 oktober 2018

Motie van het raadslid JFW van Lammeren (Partij voor de Dieren) inzake het Kennisnemen van Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018 (fraudegevoelige situatie)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over Beheer damherten Amsterdamse Waterleidingduinen, rapportage 2017-2018

Constaterende dat:

  • - Het rapport van Deloitte over het Audit proces spreekt over een fraudegevoelige situatie met betrekking tot de uitgifte en aantal gebruikte kogels. (#b18 3/5)

Overwegende dat:

  • - De gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoer door Waternet
  • - De uitgifte en controle op kogels niet fraudegevoelig mag zijn

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • - Om per direct actie te ondernemen waarbij de fraudegevoeligheid omtrent uitgifte en inname van kogels wordt opgelost;
  • - Totdat de fraudegevoelige situatie is opgelost geen kogels meer uit te geven.

Het lid van de gemeenteraad,

J.F.W. van Lammeren


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, FvD

Tegen

overigepartijen