Motie inzake het dieren­wel­zijns­beleid in de periode 2019-2022 (gier­zwa­luwen en vleer­muizen beschermen)


9 mei 2019

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het dierenwelzijnsbeleid in de periode 2019-2022 (Gemeenteblad, afd. 1, nr. 439),

Constaterende dat in de Agenda Dieren 2015-2018 de inzet was om beschermde dieren in beeld te brengen, door bijvoorbeeld de broedplaatsen van gierzwaluwen inzichtelijk te maken via maps.amsterdam.nl/vogels;

Constaterende dat hierbij tevens aandacht was voor het beter bekend maken van natuurregelgeving onder vergunningverleners en bij externen;

Constaterende dat het nog steeds voorkomt dat betrokken partijen onvoldoende op de hoogte zijn van regelgeving rondom de bescherming van dieren en dat hierdoor bijvoorbeeld geen rekening wordt gehouden met vleermuizen bij isolatiewerkzaamheden en met gierzwaluwen bij werkzaamheden aan gevels in het broedseizoen;

Overwegende dat het wenselijk is om de inspanningen op dit dossier door te zetten;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

Om de bescherming van dieren bij werkzaamheden verder onder de aandacht te brengen bij vergunningverleners en woningcorporaties en hierop terug te komen in het nieuwe Groenbeleid.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker


Status

Aangehouden

Voor

Tegen