Beleid voor de vast­stelling van het canon­per­centage bij bestaande erfpacht­rechten (onder­grens van 1,94 procent voor woningei­ge­naren)


5 april 2017

Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over het beleid voor de vaststelling van het canonpercentage bij bestaande erfpachtrechten (ondergrens op rentepercentage langlopende gemeentelijke lening) (Gemeenteblad afd. 1, nr. 200).

Overwegende dat:
? staand beleid bij het vaststellen van het canonpercentage herziening einde tijdvak is om uit te gaan van het effectief rendement van staatsleningen met de langstresterende looptijd, conform het beleid bij uitgifte in artikel 7.1 van de AB2000;
? eind 2014 is besloten om voor nieuwe uitgiftes onder AB2000 een minimum van 3 procent in te stellen, maar niet voor bestaande erfpachtcontracten;
? het niet juist is om voor die groep nu alsnog die hoge ondergrens in te stellen;
? de lage rente al leidt tot hogere grondprijzen endus een hogere canon;
? het instellen van een hoge ondergrens leidt tot een aanzienlijk hogere canon voor woningeigenaren, waaronder ouderen, die daardoor in de knel kunnen komen, terwijl de raad juist grote canonsprongen bij een herziening wil voorkomen;
? tot 1 juli 2017 een overgangsperiode geldt met een canonpercentage van 0,81 procent.

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:
het canonpercentage voor gemeentelijke aanbiedingen bij canonherziening einde tijdvak en conversies naar de AB2000 te wijzigen door voor woningeigenaren een ondergrens in te stellen die gelijk is aan 1,94 procent, waarbij tot 1 juli 2017 een overgangstermijn geldt van 0,81 procent.

De leden van de gemeenteraad
D.T. Boomsma
J.F.W. van Lammeren
W. van Soest


Status

Aangenomen

Voor

CDA, PvdO, VVD, D66

Tegen

SP, PvdA, GroenLinks

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie inzake het tekort van politiecapaciteit (kosten afwentelen op organisatoren)

Lees verder

Motie inzake het beschikbaar stellen van een uitvoeringskrediet voor de reconstructie van de Amstelveenseweg (definitief ontwerp naar gemeenteraad)

Lees verder

    Word actief Doneer