Motie inzake het bericht dat AEB biomassa laat aanvoeren van grotere afstand (onderzoek beschik­baarheid)


18 februari 2022

De Raad,

Gehoord de discussie over het bericht dat het AEB biomassa laat aanvoeren van grotere afstand,

Overwegende dat,

- Het AEB de afspraak heeft geschonden dat alle biomassa uit de directe omgeving zou komen in een straal van 150 km;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders

Te (laten) onderzoeken:

- Wat de beschikbaarheid is van biomassa voor de AEB van voldoende kwaliteit, dat voldoet aan de duurzaamheids- en herkomstcriteria en past binnen de huidige vergunningen, en welke prognoses daarvoor bestaat voor de komende vijf jaar;
- Waarom die beschikbaarheid eind 2021 lager bleek dan daarvoor is voorzien;
- Of voorafgaand aan het investeringsbesluit het te voorzien was geweest dat deze beschikbaarheid tegen zou vallen, en of en welke aanwijzingen er waren dat deze problemen zich zouden voordoen;
- Of het gebruik van de gewenste biomassa ertoe kan leiden dat andere biomassacentrales juist meer biomassa uit het buitenland moeten halen en hoe de totale beschikbaarheid van snoeiafval en andere vormen van biomassa zich verhoudt tot de vraag;
- Op grond van dit onderzoek een discussie te starten met betrokken partijen en de Rijksoverheid over de wenselijkheid van een heroverweging van de inzet op biomassa en de mogelijkheid om de totale capaciteit te verminderen.

Indiener(s),
D. T. Boomsma
K. Kreuger
J. van Lammeren
I. Nadif


Status

Aangenomen

Voor

DSA, NIDA, JA21, PvdD, VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, Bij1, DENK, CDA

Tegen