Motie inzake het actie­pro­gramma Life Sciences & Health Amsterdam: samen­werking naar alter­na­tieven voor dier­proeven


3 april 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022 en de afhandeling van motie 1043 (samenwerking naar alternatieven voor dierproeven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022,

Constaterende dat:

  • Versterking van de samenwerking een van de drie pijlers is waar Amsterdam op wil inzetten door middel van onder andere een programmateam en het organiseren van (netwerk)events;
  • De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland in 2025 koploper dierproefvrije innovaties moet wil zijn;
  • - In 2020 in Maastricht het 11e ‘World Congress on Alternatives and the Use of Animal in the Life Sciences’ wordt gehouden.

Overwegende dat:

  • Een van de actiepunten is het aanhaken bij bestaande events en congressen met de Life Sciences & Health (LSH) community

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In het faciliteren van samenwerking tussen bedrijven in de LSH sector speciale aandacht te besteden aan kansen voor innovaties in dierproefvrije onderzoeksmethoden;
  • De LSH community te wijzen op mogelijke deelname aan het 11e World Congress on Alternatives and the Use of Animal in the Life Sciences in Maastricht.
  • Het gehele LSH cluster te verzoeken om zich aan te sluiten bij het versnellingsprogramma 'Transitie Proefdiervrije Innovatie' van de Rijksoverheid;
  • De mogelijkheden te bekijken voor het organiseren of faciliteren van een event ter versterking van de samenwerking binnen de Amsterdamse LSH sector op het gebied van innovatie in alternatieven voor dierproeven.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA