Motie inzake het actie­pro­gramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022: gebruik en ontwik­keling van dier­proef­vrije onder­zoeks­me­thoden


3 april 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022 en de afhandeling van motie 1043 (gebruik en ontwikkeling van dierproefvrije onderzoeksmethoden)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022 en de afhandeling van motie 1043 (Gemeenteblad afd. 1, nr. 247),

Constaterende dat:

  • De minister van LNV heeft aangegeven dat Nederland in 2025 koploper dierproefvrije innovaties wil zijn;

Overwegende dat:

  • Artificiële Intelligentie vele mogelijkheden biedt tot het vervangen van dierproeven;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In gesprekken met bestaande en nieuwe bedrijven binnen de Life Sciences & Health sector:

  • aan te dringen om in onderzoek zoveel mogelijk gebruik te maken van dierproefvrije methoden
  • op te roepen om bij te dragen aan innovatie in dierproefvrije onderzoeksmethoden.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, CU, Bij1, FvD

Tegen

VVD, D66, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA