Motie inzake het actie­pro­gramma Life Sciences & Health Amsterdam: elke dierproef in een databank


3 april 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022 en de afhandeling van motie 1043 (elke dierproef in een databank)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022,

Overwegende dat:
- Veel dierproeven onnodig meerder malen worden uitgevoerd omdat niet elke dierproef leidt tot publicatie, bijvoorbeeld door het mislukken van de proef of het niet bewijzen van de hypothese;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

In het faciliteren van samenwerking tussen bedrijven in de Life Sciences & Health sector erop aan te dringen dat elke dierproef wordt geregistreerd in een centrale databank zodat onnodige herhaling van proeven onderling kan worden voorkomen.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, Bij1, FvD

Tegen

VVD, D66, CU, PvdO, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA