Motie inzake het actie­pro­gramma Life Sciences & Health Amsterdam en dier­proeven


3 april 2019

Motie van het lid A.L. Bakker inzake het actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022 en de afhandeling van motie 1043 (geen geheimzinnigheid over aantallen dierproeven)

Aan de gemeenteraad

Ondergetekende heeft de eer voor te stellen:

De raad,

Gehoord de discussie over actieprogramma Life Sciences & Health Amsterdam 2019-2022,

Constaterende dat:

  • De UvA en VU in 2008 de Code Openheid Dierproeven ondertekenden waardoor zij jaarlijks zelf verslag zouden moeten uitbrengen over dierproeven maar dit niet consequent doen;
  • In 2016 landelijk 440.766 dieren in laboratoria zijn doodgemaakt of –gegaan zonder in een proef te zijn gebruikt en dit ook per instelling openbaar gemaakt zou moeten worden;

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat er geheimzinnig wordt gedaan over hoeveel dieren er worden gebruikt en gedood door instellingen binnen het Life Sciences & Health cluster waar gemeente Amsterdam in investeert;

Verzoekt het college van burgemeester en wethouders:

  • In gesprekken met bestaande en nieuwe bedrijven binnen de Life Sciences & Health sector erop aan te dringen om inzichtelijk te maken hoeveel dieren en welke diersoorten er worden gebruikt voor dierproeven en hoeveel er als overtollig voorraad worden gedood.
  • De UvA en VU aan te spreken op het niet nakomen van de Code Openheid Dierproeven.

Het lid van de gemeenteraad

A.L. Bakker (Partij voor de Dieren)


Status

Verworpen

Voor

PvdD, PvdO, FvD, Bij1

Tegen

VVD, D66, CU, SP, GroenLinks, PvdA, DENK, CDA